A gépjármű biztosításokat alapvetően két csoportba sorolhatjuk:

  1. amelyiknek a megléte kötelező minden olyan gépjármű számára, amellyel részt kívánnak venni a közúti közlekedésben – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a 2009. évi LXII. törvény alapján
  2. a tulajdonos szabadon döntheti el, hogy szeretne-e élni a biztosítási lehetőséggel – casco biztosítás

 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás:

A biztosítási kötelezettség a „2009. évi LXII. törvény alapján:

  1. §. (1) Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével – az e törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, az e törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani (biztosítási kötelezettség).

(2) A biztosítási kötelezettség, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától – a szünetelés kivételével – a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig terheli.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja, a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat fedezi, így mentesíti a károkozót az anyagi terhek alól. Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 500 millió forint összeghatárigszemélyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió forint összeghatárig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

A biztosítási szerződés területi hatálya a tagállamok (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok és Svájc) területére, valamint a zöldkártya-rendszer azon országainak területére terjed ki, amelynek nemzeti irodájával a Magyar Nemzeti Iroda a belső szabályzatnak megfelelő kétoldalú megállapodást kötött. Ezen kívüli országba történő belépéskor az illető ország határán felelősségbiztosítási szerződést (határbiztosítást) kell kötni.